Tuesday, 9 April 2013

ROL PENGETUA DALAM PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

Pengetua sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Merujuk pendapat Morgan dan Hall (1982) yang telah membuat analisis peranan pengetua dan juga telah mengkategorikan peranan-peranan pengetua kepada tiga kategori utama dan satu kategori tambahan:-

  1.  Profesional pendidikan-merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan kepakaran teknikal berkaitan dengan pendidikan yang meliputi tugas-tugas menetap matlamat, kurikulum dan pengurusan sumber fisikal.
  2. Pengurusan operasi-merujuk kepada tugas-tugas seperti merancang, mengorganisasi, mengawal dan menyelaras; pengagihan tugas;penilaian pengajaran dalam bilik darjah; dan penyelenggaran sumber fizikal sekolah.
  3. Pengurusan manusia-merujuk kepada tugas motivasi kakitangan akademik dan pelajar;perkembangan kakitangan;resolusi konflik; dan komunikasi
  4. Pengurusan luaran-merujuk kepada hubungan  antara sekolah dengan komuniti dan akauntabiliti, melibatkan tugas mengekalkan hubungan baik lagi mesra dengan komuniti, dan berakauntabiliti kepada lembaga pengarah sekolah, pejabat pelajaran daerah dan komuniti; serta hubungan dengan agensi-agensi luaran yang ada hubungan dengan sekolah seperti pembekal bahan pendidikan dan sebagainya
     Bersandarkan kepada pendapat tersebut rol pengetua dalam penambahbaikan sekolah akan dapat dicapai dan memenuhi matlamat jika keempat-empat prinsip tersebut dapat dijana dengan baik. Justeru, pengetua perlu melakukan proses penarafan pengupayaan sekolah. Inisiatifnya itu melibatkan proses mengenal pasti kelemahan serta punca yang menyebabkan sekolah tidak berkesan atau berjaya.Proses dan prosedurnya itu sekurang-kurangnya dilakukan melalui aktiviti kajian tindakan, program pembetulan dan penambahbaikan yang direncanakan bersama-sama dengan guru dan stafnya perlu dijadikan panduan untuk tindakan.Jika tidak sedemikian dilaksanakan mengenai perkara-perkara seperti yang disebutkan, segala usaha yang dijalankan  oleh pihak sekolah bagi memperbaiki keadaan yang ada , mungkin hanya merupakan usaha yang sia-sia dan boleh menambahkan bebanan kerja guru.
       Usaha untuk menjayakan matlamat kualiti pendidikan sekolah perlu ditari secara agresif oleh pengetua melalui komitmen guru yang dapat ditunjukkan dengan tingkah laku kepemimpinannya. Sekolah sebagai sebuah organisasi yang mengandung guru-guru dan staf perlu bekerjasama sebagai satu pasukan untuk bergerak dan memandu ke arah sekolah berkesan. Unsur komitmen guru dan staf sokongan ini amat kritikal dalam menentukan kejayaan perubahan yang dihasratkan. Walaupun inisiatif dan dasar standard kualiti pendidikan ini datang dari polisi pendidikan yang ditentukan oleh peringkat atasan (KPM) iaitu bersifat luaran, namun hasrat tersirat(dalaman) adalah untuk menggerakkan sekolah melalui kepemimpinan efektif pengetua ke arah menjadikan persekolahan lebih berkesan dari segi hasilan atau 'outcome', proses dan penambahbaikan berterusan.
       Tegasnya, konsep dan amalan pengurusan kualiti yang diamalkan oleh pengetua di sekolah merupakan 'senjata' utama untuk memperbaiki kualiti pendidikan dan meningkatkan keberkesanan sekolah..Elemen-elemen penting yang diperlukan perlu diperhalusi dan dijaga dengan sebaiknya.
-

No comments:

Post a Comment